Vedtekter for Killingdalslaget

Vedtatt 08.08.2009

§1 Navn
Foreningens navn er Killingdalslaget og ble etablert den 8.august 2009.

§ 2 Formål
Killingdalslaget er en forening for brukere av hytter og setre i Killingdalen og har som formål å være et forum for felles interesser ved å:

 

  • Ta opp til drøfting spørsmål omkring nåværende og framtidig bruk og vern av området og dets natur- og kulturminner
  • Ordne sosiale arrangement/dugnader
  • Samarbeide med organisasjoner med sammenfallende interesser

 

§ 3 Medlemskap

Alle brukere av hytter og setre i Killingdalen kan bli medlem i foreningen mot å betale årskontingent. Det kan være ett medlemskap per hytte/seter. Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Dersom et medlem ikke har betalt kontingent de siste to årene, blir det strøket som medlem.

§ 4 Organisering
Killingdalslaget har et styre på fire personer og en valgkomité.

§ 5 Styret

Styret består av leder, kasserer og to styremedlemmer. Styret og leder velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Styret innehar fullmakt til å disponere foreningens midler i perioden mellom årsmøtene og da i tråd med formål og årsmøtevedtak.

§ 6 Valgkomité

Komiteen består av leder og to komitémedlemmer. Komiteen og leder velges av årsmøtet. Arbeidsoppgaver tillagt valgkomiteen er: Fremskaffe et tilstrekkelig antall medlemmer som blir orientert om og som sier seg villig til å bekle de plasser i styre og valgkomité som er nødvendig for å kunne velge fulltallig styre og valgkomité.

Valgkomiteen skal også gi anbefaling om revisor.

§ 7 Funksjonsperiode
Alle medlemmer av styret, valgkomité og revisor er valgt for en periode på to år. Leder velges hvert år. Første gang velges to av styremedlemmene for ett år.

 

§ 8 Økonomi

Lagets økonomi er basert på medlemskontingenter. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Forfallsdato for kontingentinnbetaling er 1. februar.

Første år forfaller betalingen ved innmelding. Medlemskap løper inntil skriftlig utmelding er mottatt i styret. Medlemmer som ikke har betalt kontingent i to år strykes.
Styret utarbeider årlig budsjettforslag basert på forventet kontingentinngang.
Lagets årsregnskap avsluttes 31.12.


§ 9 Årsmøte
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av august i året etter at regnskap er
avsluttet. Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel og skal
minst inneholde:

1. Årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Forslag på kandidater til styre, valgkomité og revisor
4. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet, samt
forslag fra styret om fastsettelse av neste års medlemskontingent.

5. Årsmøtets beslutning fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte.

Alle medlemmer av laget som har betalt kontingenten for det året årsmøtet
avholdes, har møte- og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes med fullmakt.

§10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene
forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Lovlig bekjentgjort årsmøte har besluttende myndighet, også i bevilgningsspørsmål.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall.

 

§ 11 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan gjøres av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.

§12 Oppløsning av laget
Oppløsning av laget kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med et stemmetall som utgjør minst 2/3 av det samlede medlemstallet. Hvis forslag om oppløsning får 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke av lagets samlede medlemstall, skal saken fremlegges for ekstraordinært årsmøte. Dette ekstraordinære årsmøtet gjør vedtaket endelig dersom 3/4 av de fremmøtte stemmer for forslaget. Ved oppløsning av laget skal det ekstraordinære årsmøtet beslutte hva innestående kapital skal brukes til.

§13 Gyldighet
Vedtektene gjøres gjeldende fra 8.august 2009.

 

Helene 24.05.2011 11:58

Årsmøte 06.08.2011 på Osbrakka kl. 17:00

| Svar

Nyeste kommentarer

05.07 | 07:08

Årsmøte 1.8.2020 kl 17 i Graftås samfunnshus.

20.06 | 14:09

Årsmøte i veglaget 10.07.2020 kl 19:30 på Kaffekråa

05.06 | 08:01

Bildene ble tatt i går ettermiddag

05.06 | 08:00

Bilder fra veien innover ligger i gruppen Holtålen i bilder på Facebook. Ser ut til at man ikke kommer inn med bil med det første......